Januar 2021
1
FR
Neujahr
2
SA
3
SU
4
MO
1
5
TU
6
WE
7
TH
8
FR
9
SA
███ 9:00 AM Uhr - RAT
10
SU
11
MO
2
12
TU
13
WE
14
TH
15
FR
16
SA
17
SU
18
MO
3
19
TU
20
WE
21
TH
22
FR
23
SA
24
SU
25
MO
4 ███ 7:30 PM Uhr - FinPer
26
TU
27
WE
███ 7:30 PM Uhr - BauUm
28
TH
29
FR
30
SA
31
SU
Februar 2021
1
MO
5
2
TU
3
WE
4
TH
5
FR
6
SA
7
SU
8
MO
6
9
TU
10
WE
11
TH
███ 7:30 PM Uhr - RAT
12
FR
13
SA
14
SU
15
MO
7
16
TU
17
WE
18
TH
19
FR
20
SA
21
SU
22
MO
8
23
TU
24
WE
25
TH
26
FR
27
SA
28
SU
März 2021
1
MO
9
2
TU
3
WE
4
TH
5
FR
6
SA
7
SU
8
MO
10
9
TU
10
WE
11
TH
12
FR
13
SA
14
SU
15
MO
11
16
TU
17
WE
18
TH
19
FR
20
SA
21
SU
22
MO
12
23
TU
24
WE
25
TH
26
FR
27
SA
28
SU
29
MO
13
30
TU
31
WE
April 2021
1
TH
2
FR
3
SA
4
SU
5
MO
14
6
TU
7
WE
8
TH
9
FR
10
SA
11
SU
12
MO
15
13
TU
14
WE
15
TH
16
FR
17
SA
18
SU
19
MO
16
20
TU
21
WE
22
TH
███ 7:30 PM Uhr - BiFam
23
FR
24
SA
25
SU
26
MO
17
27
TU
28
WE
███ 7:30 PM Uhr - BauUm
29
TH
30
FR
Mai 2021
1
SA
2
SU
3
MO
18
4
TU
5
WE
███ 7:30 PM Uhr - FinPer
6
TH
7
FR
8
SA
9
SU
10
MO
19
11
TU
███ 7:30 PM Uhr - RAT
12
WE
13
TH
14
FR
15
SA
16
SU
17
MO
20
18
TU
19
WE
20
TH
21
FR
22
SA
23
SU
24
MO
21
25
TU
26
WE
███ 7:30 PM Uhr - RAT
27
TH
28
FR
29
SA
30
SU
31
MO
22
Juni 2021
1
TU
2
WE
3
TH
4
FR
5
SA
6
SU
7
MO
23
8
TU
9
WE
10
TH
11
FR
12
SA
13
SU
14
MO
24
15
TU
16
WE
17
TH
18
FR
19
SA
20
SU
21
MO
25
22
TU
23
WE
24
TH
25
FR
26
SA
27
SU
28
MO
26
29
TU
30
WE